Zet de stap!

Er is veel belangstelling voor ondernemen op Bedrijvenpark Deltaweg. Ruim 9 ha. is al gereserveeerd. Je kunt op dit moment nog inschrijven om een kavel te reserveren. Om de gewenste kwaliteitsstandaard voor Bedrijvenpark Deltaweg te bewaken zijn er selectie- en reserveringsvoorwaarden opgesteld. Deze zorgen bovendien voor transparante toewijzing als er meer gegadigden zijn voor dezelfde kavel. Hieronder lees je meer over het reserveren en de voorwaarden.

Reserveringsvoorwaarden

 1. Alleen bedrijven kunnen een kavel afnemen op Bedrijvenpark Deltaweg. Door gemeente Goes is een voorkeursverkaveling gemaakt. Deze zie je op de kavelkaart. Maatwerk aanpassingen zijn mogelijk onder voorwaarden. Deze zijn:
  1. De kavel is aan de straatzijde minimaal 30 m breed. De kavel heeft een minimale diepte van 60 m. De kleinst mogelijke kavel is dan 1.800 m2. In de voorkeursverkaveling is de kleinste kavel 2.388 m2.
  2. De achterste perceelsgrenzen liggen vast, tenzij het gehele achterliggende perceel gekocht wordt.
  3. Een kavel in de prijszone ‘Zichtlocatie laagbouw’ kan alleen verkocht worden in combinatie met minimaal 10 m2 in de ‘Zichtzone hoogteaccent’.
  4. Koppeling/samenvoeging van kavels is mogelijk. In beginsel mag een kavel op basis van het beeldkwaliteitsplan maximaal 1 ha groot zijn. Wanneer een kavel door koppeling/samenvoeging groter wordt dan 1 ha, vindt er afstemming plaats tussen het bedrijf en de gemeente om te bezien of er bijzondere omstandigheden zijn die overschrijding van de maximale grootte van de kavel rechtvaardigen. Die bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn gelegen in toegevoegde waarde van de komst van het bedrijf in relatie tot werkgelegenheid, aantrekkende werking voor andere bedrijven etc.

 2. Aan te vestigen bedrijven wordt een BREEAM-certificeringscore van minimaal very good gevraagd. Meer informatie over BREEAM lees je op de pagina kwaliteit en duurzaamheid.

 3. In eerste instantie kunnen alleen bedrijven die zowel eigenaar als eindgebruiker worden een kavel reserveren. Hierbij gaan we er van uit dat een eigenaar minimaal 70% van het eigendom zelf gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering.

 4. We nemen de reservering aan wanneer de eindgebruiker bekend is en is aangetoond dat gegadigde en eindgebruiker als één kunnen worden beschouwd. Ondernemingen worden als één beschouwd in de volgende gevallen:
  1. Gegadigde is zelf eindgebruiker
  2. Gegadigde en eindgebruiker zijn aan elkaar gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek of
  3. Gegadigde en eindgebruiker zijn met elkaar verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek of
  4. Gegadigde en eindgebruiker zijn aan elkaar gelieerd in aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.
  Een uitzondering hierop maken we voor partijen die het vastgoed niet zelf gebruiken, maar aan één partij verhuren voor minimaal vijf jaar vanaf oplevering. De toekomstige verhuurder en huurder leveren voor het aangaan van de reservering een intentieverklaring aan dat zij duurzaam aan elkaar verbonden zullen zijn voor de genoemde termijn.

 5. Er is gedurende de eerste 4 jaar na realisatie van het gebouw geen onderverhuur toegestaan.


Inschrijfproces

Via de link onder aan deze pagina kom je op het inschrijvingsformulier waar je een reserveringsaanvraag kunt doen. Je kunt nog geen voorkeur voor een specifieke kavel opgegeven omdat beschikbaarheid pas bekend is na verwerking van de eerste reserveringsfase. De geïnteresseerde die zich eerder inschrijft kan t.o.v. latere inschrijvers een eerdere keuze  maken uit de nog beschikbare kavels.

Reserveringsperiode

Kavels kunnen vrijblijvend en kosteloos gereserveerd worden voor 6 maanden. Dit geeft gelegenheid om financieringsmogelijkheden te onderzoeken en plannen verder uit te werken. Ben je na het verstrijken van de eerste reserveringstermijn zeker van je zaak, dan kun je een koop- of erfpachtovereenkomst sluiten. Heb je nog meer tijd nodig, dan is het, onder voorwaarden, mogelijk een 2e reserveringstermijn af te sluiten. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Koop of erfpacht

We bieden voor de kavels op Bedrijvenpark Deltaweg zowel een optie voor koop als een optie voor erfpacht.

Een blanco koopcontract of erfpachtcontract en de algemene voorwaarden die daarbij gelden kun je opvragen door een e-mail te sturen naar y.pronk@goes.nl of c.aarnoutse@goes.nl

Bijzonderheid

Op dit moment zijn we nog in een verwervingsprocedure voor een aantal kavels op Bedrijvenpark Deltaweg. Deze kavels zijn dus nog niet in eigendom van de Gemeente Goes en kunnen dan ook nog niet gereserveerd worden door bedrijven. Je kan wel interesse tonen in deze kavels.
We hebben ervoor gekozen om inschrijving op basis van interesse voor deze kavels op dezelfde wijze te behandelen als de kavels welke al wel in eigendom zijn. Je doorloopt dus dezelfde procedure, maar het is mogelijk dat de kavel pas op een latere datum beschikbaar komt.
Het betreft kavelnummers 15, 16, 20, 21, 30, 36, 41 en 42.
Zodra we duidelijkheid hebben over de verwerving stellen we alle geïnteresseerden op de hoogte.

Vragen of opmerkingen

Heb je aanvullende informatie nodig of zijn er vragen? Neem contact op met onze accountmanager Constant Aarnoutse via c.aarnoutse@goes.nl of 06 43 15 98 18 of medewerker grondzaken Yolanda Pronk via y.pronk@goes.nl of 06 34 51 48 38.

Start je inschrijving hier